top of page

Възстановяване при бедствия Disaster Recovery

Интервенции на възстановяване при бедствия

Възстановяване на колекции, повредени от непредвидени обстоятелства, като наводняване на хранилища, пожар или други природни бедствия, за предотвратяване на ускореното влошаване на активите, причинени от въздействието на вредните фактори.
Тя се състои от бърз и корективен отговор, за да се ограничат или премахнат рисковите фактори за целостта на колекциите.

Възстановяване на колекциите пострадали от бедствието 

  • Намеса и реакция при наводнения

Природните бедствия, както и наводнения в архивните хранилища, са инциденти,  които застрашават целостта на колекциите и изискват своевременно прилагане на аварийни процедури, които да позволят възстановяването на повредените документи. 

След като ситуацията бъде идентифицирана, започва намесата за възстановяване на колекциите, въз основа на процедури, насочени към предотвратяване на ускореното разграждане на документите, причинени от инцидента и възстановяване на условията за съхранение и достъпа до тях.

Възстановяване при бедствия
Действия при наводнение
Действия при бедствия
bottom of page