Солната киселина (HCl) не е самостоятелно химично съединение. Тя е воден разтвор на хлороводород. Техническата солна киселина, която се използва в практиката е 32-34%. Това е силно корозивна киселина и при работа с нея трябва да се използва стъклено или пластмасово оборудване, или никел-молибденови стомани. Солната киселина притежава силно разяждащо действие и е опасна при работа. С металите образува соли, наречени хлориди.Солната киселина реагира със силни окислители (перманганати, хипохлорити, хлорати, манганов диоксид и др.), при което се получава хлор. Затова препарати за почистване, съдържащи солна киселина, и препарати на базата на хипохлорити белина, хлорна вар и др.не трябва да се смесват. В индустрията се използва в големи количества за ецване (разтваряне на оксидната покривка или ръжда на желязото). Служи за подкисляване на електролита при хлоралкалната електролиза. Служи за получаване на хлор, хлорирани органични съединения, хлориди и др. В бита се използва под формата на различни препарати за почистване, разтваряне на котлен камък и др.

Солна киселина

6,00 лв.Цена
 • Сигнална дума : Опасно !
  Предупреждения за опасност :
  H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
  H290 Може да бъде корозивно за металите.
  Препоръки за безопасност :
  P280 Използвайте предпазни ръкавици и предпазни очила/ предпазна маска за лице.
  P301 + P330 + P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
  P309 + P310 ПРИ експозиция или при неразположение: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО
  ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
  P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение
  на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.
  Продължавайте да промивате.

 • Instagram
 • YouTube ícone social